Η Πυροσβεστική Ακαδημία

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σχολής, με το άρθρο 69 του ν.4249/2014 «Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας-Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π)» διαμορφώνεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Σχολών της, με έμφαση στην παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκών και πυροσβεστικών σπουδών. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη διεύρυνση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται σε τρίτους, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη του αισθήματος αυτοπροστασίας  του κοινωνικού συνόλου σε θέματα πυρκαγιών και πολιτικής προστασίας.

Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις εξής Σχολές:

  • Σχολή Ανθυποπυραγών
  • Σχολή Αρχιπυροσβεστών
  • Σχολή Πυροσβεστών
  • Σχολή Επιμόρφωσης & Μετεκπαίδευσης
  • Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
Πυροσβεστική Ακαδημία
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά 17.204 1o, 2o, 3o, 4o 876
Σχολή Ανθυποπυραγών Γεν. Σειρά 18.529 1o, 2o, 3o, 4o 877