Η Σχολή Ανθυποπυραγών

Σκοπός της Σχολής

Η Σχολή Ανθυποπυραγών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Ανθυποπυραγών, μελλοντικών Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση είναι τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και συνίσταται:

 • Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
 • Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα όπως ο αλτρουισμός, η αυτοθυσία, η συναδελφικότητα και η ομαδική συνεργασία.
 • Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών επιστημονικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Στην βελτίωση της φυσικής σωματικής κατάστασης και την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.

Το Τμήμα Ανθυποπυραγών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία, συστεγάζεται στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Κηφισιά, και διοικείται από την Διοίκηση της Ακαδημίας.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται μόνο Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια στο μηχανογραφικό δηλώνεται μόνο από όσους υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα. Το Τμήμα Ανθυποπυραγών είναι ισότιμο με τα ΑΕΙ. Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαρκεί τέσσερα (4) έτη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής περιλαμβάνει την Ακαδημαϊκή και την Πυροσβεστική εκπαίδευση. Στο πρώτο (1) έτος γίνεται πρακτική εκπαίδευση στις υπηρεσίες, στα δε επόμενα δεύτερο (2), τρίτο (3) και τέταρτο (4) γίνεται θεωρητική – πρακτική εκπαίδευση στη Σχολή. Το εκπαιδευτικό έτος αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει την 15η Ιουνίου.

Με το Ακαδημαϊκό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκεται η εκπαίδευση:

 • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση, με την έρευνα και τη διδασκαλία.
 • Να συντελέσει στη δημιουργία και διαμόρφωση υπευθύνων Αξιωματικών με επιστημονική, κοινωνική και πολιτιστική συνείδηση εφόδια απαραίτητα για μια άριστη επαγγελματική εκπαίδευση.
 • Να παρέχεται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκής για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών ή άλλων δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
 • Να συμβάλλει στη δημιουργία ικανών στελεχών που θα προάγουν και θα εξελίξουν το Πυροσβεστικό Σώμα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις του Διεθνούς Συστήματος.

Εκτός από την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση στους σπουδαστές της σχολής παρέχεται και Πρακτική Πυροσβεστική Εκπαίδευση με την οποία ο σπουδαστής της σχολής εκπαιδεύεται περαιτέρω στο πυροσβεστικό επάγγελμα από τη θέση του δόκιμου Αξιωματικού:

 • Με εκτέλεση Υπηρεσίας σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αθήνας και Πειραιώς τόσο κατά την διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους, όσο και κατά την θερινή περίοδο.
 • Με την συμμετοχή σε Πυροσβεστικές Ασκήσεις που διοργανώνονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.
 • Με την συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες-ασκήσεις (απεγλωβισμοί-διασώσεις) που διοργανώνονται σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό της Ακαδημίας.
 • Στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας λειτουργεί Πρότυπος Πυροσβεστικός Σταθμός όπου οι δόκιμοι Ανθυποπυραγοί έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα λειτουργίας και διοκητικής υποστήριξης ενός Πυροσβεστικού Σταθμού.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα :

 • Συστήματα Πυροπροστασίας
 • Πυροσβεστική Τέχνη
 • Νομοθεσία Πυρασφάλειας
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Χημεία
 • Φυσική
 • Πληροφορική
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Μηχανολογία Αυτοκινήτου
 • Οικοδομική - Σχέδιο
 • Ανακριτική
 • Πυροσβεστικά Οχήματα
 • Αντοχή υλικών στη Φωτιά
 • Πυροσβεστική Στρατηγική - Τακτική
 • Εκρηκτικές Ύλες
 • Πυρασφάλεια Καυσίμων

Επαγγελματική εξέλιξη

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ανθυποπυραγών ονομάζονται Ανθυποπυραγοί και υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς δικαίωμα παραίτησης για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία αποφοίτησης τους από τη Σχολή. Εξελίσσονται ανάλογα με τις υπάρχουσες θέσεις και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρίσεων και προαγωγών, μέχρι τους ανώτατους βαθμούς του Πυροσβεστικού σώματος, εκτός από αυτούς που προέρχονται από Πυρονόμους οι οποίοι συνεκπαιδεύονται με τους υπόλοιπους στο 2ο έτος σπουδών του Τμήματος Ανθυποπυραγών (Δ' κατηγορία) και προάγονται μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Στο Τμήμα εισάγονται: σε ποσοστό 50% ήδη υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων, και σε ποσοστό 50% μετά από επιλογή ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών (Πυρομηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) και Πανεπιστημιακών Σχολών (Χημικών, Φυσικών, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Δασολόγων Φυσικού Περιβάλλοντος), Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωματική κατάσταση.