Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών

Σκοπός της Σχολής

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, η Σχολή Αρχιπυροσβεστών έχει ως αποστολή την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση συνίσταται:

  • Στην εκπαίδευση και ειδική κατάρτιση στα επαγγελματικά θέματα, την παρακολούθηση και μελέτη των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και τις επιδράσεις αυτών στην επιστήμη της πυρασφάλειας.
  • Στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των πυροσβεστικών εκείνων αρετών που καθιστούν το έργο του πυροσβέστη λειτούργημα προς το κοινωνικό σύνολο.
  • Στην διεύρυνση και αναβάθμιση των γενικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σε θέματα γενικού αλλά και ειδικού ενδιαφέροντος.

Η Σχολή Αρχιπυροσβεστών υπάγεται στην Πυροσβεστική Ακαδημία και στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Κηφισιά στην Αθήνα.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διενεργείται στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην Αθήνα ή στις έδρες των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων Αρχιπυροσβεστών. Στο Τμήμα Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση:

  • Πυροσβεστικοί υπάλληλοι απόφοιτοι Λυκείου, μετά από εξετάσεις και εφόσον έχουν υγεία και άρτια σωματική κατάσταση,
  • Πυροσβεστικοί υπάλληλοι πτυχιούχοι, χωρίς εξετάσεις και εφόσον είναι υγιείς και έχουν άρτια σωματική κατάσταση. Οι πτυχιούχοι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι εισάγονται στη Σχολή πέρα από τον αριθμό των εισακτέων που ορίζεται κάθε φορά και γράφονται στο τέλος του πίνακα των εισαγομένων στη Σχολή.

Η εκπαίδευση στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών διαρκεί έξι (6) μήνες. Απ' αυτούς, τρεις (3) μήνες γίνεται Θεωρητική Εκπαίδευση και τρεις (3) μήνες Πρακτική Εκπαίδευση. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Αθήνα όπου λειτουργεί η Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών. Για την πρακτική εκπαίδευση οι δόκιμοι τοποθετούνται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Σταθμούς σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους ανατίθενται ανάλογα πυροσβεστικά καθήκοντα.

Η διδακτέα ύλη και τα μαθήματα της Σχολής καθορίζονται από την Πυροσβεστική Ακαδημία. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα τα οποία οι σπουδαστές διδάσκονται και βαθμολογούνται είναι:

  • Πυροσβεστική Τέχνη,
  • Προληπτική Πυροπροστασία,
  • Ποινικό Δίκαιο,
  • Ποινική Δικονομία,
  • Ανακριτική και Πυροσβεστική Νομοθεσία.

Κατά τους μήνες της εκπαίδευσης οι μαθητές διαμένουν στις εγκαταστάσεις της Σχολής, όπου και σιτίζονται δωρεάν.

Επαγγελματική εξέλιξη

Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες, εφόσον τελειώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους, προάγονται στο βαθμό του Αρχιπυροσβέστη, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας, για τη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.