Η Σχολή Πυροσβεστών

Σκοπός της Σχολής

Σκοπός της Σχολής Πυροσβεστών είναι να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς Πυροσβέστες με τρόπο κατάλληλο ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές με σκοπό να συμβάλλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται για εκπαίδευση υποχρεωτικά όσοι κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως Δόκιμοι Πυροσβέστες. Στη Σχολή αυτή εκπαιδεύονται επίσης και οι κατατασσόμενοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι των Ειδικών Υπηρεσιών Πλοηγών και Τεχνικών. Οι κατατασσόμενοι στη Σχολή Πυροσβεστών, με τα προβλεπόμενα για τους αθλητές, από τον Κανονισμό Κατάταξης Δόκιμων Πυροσβεστών προσόντα, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους σε αυτή συγκροτούν ειδικό ταχύρυθμο τμήμα εκπαίδευσης, οι λεπτομέρειες του οποίου ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Δόκιμων Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ορίζεται κάθε φορά, πριν από την έναρξη λειτουργίας της Σχολής και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) μηνών. Μόνο σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών η διάρκεια εκπαίδευσης της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μπορεί να είναι μειωμένη μέχρι και ένα (1) μήνα.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση στη σχολή έχει ως στόχο τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των Δοκίμων Πυροσβεστών προς απόκτηση βασικών γνώσεων συμπεριφοράς της φωτιάς, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των διαφόρων ειδών και κατηγοριών πυρκαγιών.

Επαγγελματική εξέλιξη

Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες, εφόσον τελειώσουν με επιτυχία τις σπουδές τους, προάγονται στο βαθμό του Πυροσβέστη, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας, για τη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.