Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Η εξέταση διενεργείται στην Αθήνα σε χώρο, σε χρόνο και βάσει προγράμματος, που ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Αρχηγείου Π.Σ. στις Υπηρεσίες του Σώματος και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr για να λάβουν γνώση οι υποψήφιοι και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δοκιμασίες:

Υγειονομικές Εξετάσεις

Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης, που θα οριστεί με την προκήρυξη. Οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. το δελτίο υγειονομικής εξέτασης επί του οποίου επικολλάται φωτογραφία και το παραπεμπτικό σημείωμα, μεταβαίνουν κατά το χρόνο που ορίζει η προκήρυξη σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και υποβάλλονται στις υγειονομικές εξετάσεις που αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου ο αρμόδιος γιατρός γνωματεύει το αποτέλεσμα, θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών. Οι υγειονομικές εξετάσεις πραγματοποιούνται μέχρι το πέρας των Εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι υποψήφιοι, προσκομίζοντας το δελτίο υγειονομικής εξέτασης με τις γνωματεύσεις των γιατρών, παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώπιον της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής.

Αθλητικές Δοκιμασίες

 • Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις αντίστοιχες επιτροπές των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ή της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών του Πυροσβεστικού Σώματος απαρτίζονται από τρεις (3) Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών προτιμώνται Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχουν καταταγεί ή προσληφθεί με την ιδιότητα του αθλητή.

  Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι υποβάλλονται στα εξής αγωνίσματα:

 • Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16 ́ ́ (μια προσπάθεια). 

 • Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4 ́ και 20 ́ ́ (μια προσπάθεια).

 • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

 • Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

 • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες

Οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες διενεργούνται από μία ή περισσότερες τριμελείς Επιτροπές Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, όπου η κάθε μια από αυτές απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων και δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.Οι Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς Κρατικού Νοσοκομείου. Για την διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των Επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζονται ονομαστικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών, οι Γραμματείς αυτών, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σωματομετρικά χαρακτηριστικά

Ύψος

Οι υποψήφιοι άντρες και γυναίκες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

 

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 • Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 • Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 25.

Παράδειγμα : Yποψήφιος με 1,80 μ. ύψος και βάρος 70 κιλά έχει δείκτη μάζας σώματος 70 / (1,80 Χ 1,80) = 21,6.

 

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και όχι από ιδιώτες ιατρούς/ιδιωτικά Νοσοκομεία. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατό όλες οι υγειονομικές σας εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από το ίδιο Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο, έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε αυτές που υπολείπονται σε άλλο Δημόσιο Νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Η ψυχιατρική σας εξέταση να πραγματοποιηθεί σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας.
 • Σε κάθε ιατρική εξέταση θα πρέπει να τίθεται οπωσδήποτε η υπογραφή και η σφραγίδα του εξεταστή ιατρού στο δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού.
 • Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων να θεωρηθεί το γνήσιο των υπογραφών των ιατρών από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου και να σφραγισθεί με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου.
 • Το δελτίο αυτό της υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό φυλάσσεται με ευθύνη σας μέχρι να παρουσιασθείτε στην Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία το προσκομίζετε μαζί με την ακτινογραφία θώρακος και τις λοιπές εξετάσεις. Αν έχετε προβλήματα όρασης να φέρετε διορθωτικά γυαλιά και όχι φακούς επαφής.
 • Η εξέτασή σας στις προκαταρκτικές εξετάσεις θα διαρκέσει τρείς ημέρες. Η ακριβής ημερομηνία, οι τόποι διενέργειας αυτών (εξεταστικά κέντρα) και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων το οποίο θα αποσταλεί σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Χώρας και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr. Η έγκαιρη ενημέρωση για το πρόγραμμα των προκαταρτικών εξετάσεων γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας εφιστούμε την προσοχή διότι μπορεί να έχει προγραμματισθεί να εξετασθείτε την πρώτη ημέρα λειτουργίας των Επιτροπών.
 • Αν είστε υποψήφιος και των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Στρατιωτικών Σχολών, Ευελπίδων (Τμήμα Όπλων), Ικάρων (Τμήμα Ιπταμένων), Ναυτικών Δοκίμων, Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (Τμήμα Όπλων), μπορείτε να υποβληθείτε στις προκαταρκτικές εξετάσεις των εν λόγω Σχολών με τα κριτήρια του Πυροσβεστικού Σώματος για να λάβετε βεβαίωση ότι κριθήκατε ικανός στην οποία θα αναγράφεται η πραγματοποιηθείσα μέτρηση του αναστήματός σας. Την ανωτέρω βεβαίωση ικανότητας που θα πάρετε από την Ελληνική Αστυνομία ή τη Στρατιωτική Σχολή (πρωτότυπη και όχι φωτοαντίγραφο), θα πρέπει να την υποβάλλετε είτε στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών της ΔΙ.Π.Υ.Ν. που καταθέσατε αρχικά τα δικαιολογητικά σας είτε σε κάποια από τις Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Υγειονομική Επιτροπή Εξέτασης ή Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών ή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών) για να θεωρηθείτε ικανός για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η μη υποβολή της βεβαίωσης αυτής θα έχει ως αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθείτε στον πίνακα ικανών υποψηφίων Π.Σ. 38
 • Πέρα από την αρχική μέτρηση του αναστήματός σας στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. που καταθέσατε την αίτησή σας θα ακολουθήσει και νέα αναστημομέτρηση, καθώς και μέτρηση βάρους για την εξαγωγή του Δ.Μ.Σ από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Όλες οι παραπάνω μετρήσεις γίνονται χωρίς υποδήματα.
 • Στην Επιτροπή Αθλητικών Δοκιμασιών θα παρουσιαστείτε με αθλητική περιβολή η οποία αποτελεί αποκλειστικά δική σας επιλογή και ευθύνη.
 • Κατά τη διενέργεια των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών θα πρέπει να έχετε μαζί σας στυλό διαρκείας.
 • Σας επισημαίνουμε ότι σε όλες τις Επιτροπές του Π.Σ. όπου παρουσιάζεστε θα πρέπει να έχετε μαζί σας και να επιδεικνύετε την ταυτότητα σας προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία σας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορείτε να λάβετε μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
 • Για κάθε απορία σας μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για εσάς Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών.