Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος

Περιγραφή της Σχολής

Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Η Σχολή λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (04) χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

H Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σκοπός λειτουργίας της Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. είναι να παρέχει στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών του, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την λιμενική, ναυτική, ναυτιλιακή επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει.

Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εκπαιδεύονται ενιαία σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ από το τρίτο (3ο) έτος κατανέμονται σε ειδικότητες Κυβερνητών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Μηχανικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (Α΄145/2018)

Κανονισμός Εκπαίδευσης Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Πρόγραμμα Σπουδών Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Διαγωνισμοί Κατάταξης

Εισαγωγή στη Σχολή - Αθλητικές Δοκιμασίες - Βάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, πτυχιούχοι συγκεκριμένων Τμημάτων Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών, τα οποία ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και διπλωματούχοι Αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΝ, Ανθυποπλοίαρχοι ή Μηχανικοί Γ΄ τάξεως. Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές - ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά-προφορικά), σύμφωνα με την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι», υποβάλλονται σε αθλητική δοκιμασία ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικής Δοκιμασίας, που συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ, σύμφωνα με πρόγραμμα που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Λ.Σ– ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ, ως εξής:

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποβάλλονται σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης και στα πέντε:

  • Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
  • Άλμα σε ύψος με φόρα 1,05 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
  • Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 20 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
  • Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 16 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
  • Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).
  • Eλεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια)

 

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Σχολές Λιμενικού Σώματος
Όνομα Σχολής Κατηγορία Υποψηφίου Βάση Σχολής Επιστημονικό Πεδίο Κωδικός Μηχ/κού
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Γεν. Σειρά 17.425 1ο, 2ο, 3o , 4ο 881
Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Ειδ.κατηγορία Α&Β 17.400 1ο, 2ο, 3o , 4ο 881

Εξωτερικοί σύνδεσμοι / Πηγές