Όρια αγωνισμάτων για τις σχολές του Στρατού Ξηράς

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού), στις αθλητικές εγκαταστάσεις της σχολής. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στη σχολή.

Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές του Στρατού Ξηράς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Σχολές Στρατού Ξηράς Δρόμος 100μ Δρόμος 1000μ Άλμα σε ύψος Άλμα σε μήκος Ρίψη Σφαίρας Κολύμ-
βηση
Στρατ. Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)            
  •  Όπλα 16'' 4'20'' 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ. -
  •  Σώματα 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
Σχ. Αξιωμ. Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
Σχ. Μονίμων Υπαξιωμ. (ΣΜΥ)            
  •  Όπλα 16'' 4'20'' 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ. -
  •  Σώματα 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
Στρ. Σχ. Αξιωμ. Σωμάτων (ΣΣΑΣ)            
  •  Ψυχολογικό Θεσσαλονίκης 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Στρατολογικό Θεσσαλονίκης 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Ιατρικό Θεσσαλονίκης 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Φαρμακευτικό Θεσσαλονίκης 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -
  •  Οικονομικό Θεσσαλονίκης 17'' 4'30'' 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ. -