Οι Στρατιωτικές Σχολές

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλες οι Στρατιωτικές Σχολές, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που ανήκουν.

Για τις στρατιωτικές σχολές υπάρχουν τρεις κατηγορίες :

  1. Η Γενική Σειρά.
  2. Η Ειδική Κατηγορία 3648/α, στην οποία εισάγονται σε ποσοστό 35% επί του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: α) τέκνα Πολυτέκνων β) τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά.
  3. Η Ειδική Κατηγορία 3648/β, στην οποία εισάγονται επί του ανωτέρου ποσοστού 35% και μέχρι ποσοστού 10% επ' αυτού, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο, οι ανήκοντες στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:
    1. Τέκνα ή αδερφοί αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
    2. Τέκνα των θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
    3. Τέκνα Ελλήνων Μονίμων Στρατιωτικών Εφέδρων και Κληρωτών Οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου ώς την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και του Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.