Τα Νέα μας

2021-12-13

Αλλαγή των προσόντων για τις Υποψήφιες με Όριο ύψους στο 1,63μ. στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την Ελληνική Αστυνομία


Αλλαγή των προσόντων για τις Υποψήφιες με Όριο ύψους στο 1,63μ. στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την Ελληνική Αστυνομία

Άρθρο 9
Ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηψίων για κατάταξη/πρόσληψη Ελληνική Αστυνομία Τροποποίηση περ. α’ παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2226/1994 τρίτο εδάψιο περ. α παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α’ 122) τροποποιείται εισαγωγή διαψοροποίησης ως προς προσόν του ύψους μεταξύ υποψηψίων ανδρών καιγυναικώνστη Σχολή Αστυψυλάκων καιστη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, και διαμορψώνεται ως ακολούθως:
«Τα προσόντα των υποψηψίων και οι προ καταρκτικές εξετάσεις, στις υποβάλλονται, είναι κοινές και για τα 2 φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, να είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) για τις γυναίκες».

Δείτε την απόφαση :

 Αλλαγή των προσόντων για τις Υποψήφιες με Όριο ύψους στο 1,63μ. στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την Ελλην... by North Trainers on Scribd