Τα Νέα μας

2022-01-28

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023


Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

1. Έλληνες Εσωτερικού
α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τρίτη 1
Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022
και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά
έως την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 4
Μαρτίου 2022 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις
ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος):
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022.
2. Έλληνες Εξωτερικού
α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 06 Ιουλίου και
ώρα 00:00 έως την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 24:00.
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου
2022 και ώρα 24:00.
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις
ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 03
Αυγούστου 2022.
3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:
α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω της
εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των
δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι
Οργανισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕΠροκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 by North Trainers on Scribd