Όρια αγωνισμάτων για τις σχολές της Αστυνομίας

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές και στις ψυχομετρικές εξετάσεις (βάσει εκδιδομένου πρακτικού). Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν προσδίδουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους, αλλά είναι υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί στις σχολές.

Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές της Αστυνομίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Σχολές Αστυνομίας Δρόμος 100μ Δρόμος 1000μ Άλμα σε ύψος Άλμα σε μήκος Ρίψη Σφαίρας Κολύμ-
βηση
Σχολή Αξιωματικών 16'' 4'20'' 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ. -
Σχολή Αστυφυλάκων 16'' 4'20'' 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ. -