Υποχρεωτικές εξετάσεις για την Πυροσβεστική Ακαδημία

  • Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατίνη, τρανσαμινάσες, γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού.
  • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού.
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού.
  • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού.
  • Εξέταση ΩΡΛ και ακουόγραμμα με γνωμάτευση γιατρού.
  • Χειρουργική εξέταση.
  • Ψυχιατρική εξέταση.